Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Cgef3032mwb

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Cgef3032mwb to ważny element, który należy przestrzegać podczas używania tego modelu lodówki. Przed użyciem lodówki należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby upewnić się, że wszystkie funkcje lodówki są prawidłowo używane i zgodne z zaleceniami producenta. W instrukcji obsługi znajdują się informacje dotyczące optymalnego ustawienia temperatury i lokalizacji lodówki, jak również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, takie jak zachowanie ostrożności, gdy lodówka jest w użyciu. Ponadto, instrukcja obsługi zawiera informacje na temat konserwacji lodówki oraz jak skontaktować się z centrum obsługi klienta Frigidaire w przypadku jakichkolwiek problemów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Cgef3032mwb

2. Bezpieczeństwo

2. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządzenia.

Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu i powinna być uważnie przeczytana przed zainstalowaniem i uruchomieniemurządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu urządzenia.

Urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z następującymi normami.

Aby urządzenie pozostawało we właściwym stanie i działało prawidłowo, użytkownik powinien obsługiwać je zgodnie z zawartymiw instrukcji wskazówkami i ostrzeżeniami.

Prosimy o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszym rozdziale.

Prosimy o przeczytanie niniejszych instrukcji, nawet jeśli znają Państwo zasady obsługi i korzystania z innych produktów firmyLeica Biosystems.

Oprócz niniejszej instrukcji obsługi, należy także postępować zgodnie z istniejącymi w kraju użytkownika przepisami dotyczącymizapobiegania wypadkom i bezpieczeństwa środowiska.

Ostrzeżenie

Elementy ochronne lub akcesoria zabezpieczające dostarczone przez producenta zostały zdjęte lub zmodyfikowane.

Poważne uszkodzenie ciała i/lub uszkodzenie mienia, w tym preparatu.

• Nie zdejmować ani nie modyfikować elementów ochronnych urządzenia, ani żadnych akcesoriów. Naprawami urządzenia izdejmowaniem osłony mogą zajmować się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy upoważnionego serwisu Leica Biosystems.

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zawsze upewnić się, że wszystkie elementy ochronne i akcesoria zabezpieczające sąna miejscu i pełnią swoją rolę.

Wskazówka

Aktualną Deklarację Zgodności WE można znaleźć na Internecie:

http://www. LeicaBiosystems. com2. 2 Ostrzeżenia

Elementy ochronne zainstalowane w urządzeniu przez producenta stanowią tylko podstawowe zabezpieczenie przed wypadkami.

Główna odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie urządzenia spoczywa na właścicielu urządzenia oraz na pracownikach,którzy obsługują, serwisują i czyszczą urządzenie.

Prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń i instrukcji w celu zapewnienia bezpiecznej pracy.

2. 2. 1 Oznaczenia na urządzeniuOstrzeżenie

Nieprzestrzeganie poleceń związanych z eksploatacją (podanych w instrukcji obsługi) na oznaczeniach i w trójkątach ostrzegawczychna urządzeniu.

Poważne uszkodzenie ciała i/lub urządzenia, akcesoriów lub preparatu.

• Zwracać uwagę na oznaczenia na urządzeniu i ściśle przestrzegać instrukcji obsługi przy obsłudze lub wymianie zaznaczonegoelementu.

Bezpieczeństwo 2

2. 2 Transport i instalacja

Akcesoria/urządzenie mogą wypaść z opakowania w czasie rozpakowywania.

Poważne uszkodzenie ciała i/lub uszkodzenie mienia.

• W czasie rozpakowywania urządzenia zachować ostrożność.

• Urządzenie może być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej.

• Dokładnie przestrzegać instrukcji podanych dotyczących rozpakowywania, przymocowanych na zewnątrz opakowania lubczynności opisanych w instrukcji obsługi.

Urządzenie jest podnoszone w niewłaściwy sposób.

• Przy podnoszeniu urządzenia należy go dotykać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, opisanych w instrukcji obsługioraz instrukcji rozpakowywania (podstawa z przodu oraz dół urządzenia, z tyłu).

• Nigdy nie podnosić urządzenia za uchwyt koła zamachowego, koło przesuwu zgrubnego, głowicę preparatu ani pokrętłoustawiania grubości cięcia.

• Przed transportem urządzenia zawsze wyjmować tacę na odpadki z cięcia.

Niedbałe przenoszenie urządzenia.

Poważne uszkodzenie rąk i/lub palców na skutek zakleszczenia między urządzeniem, a powierzchnią roboczą.

• Przy przemieszczaniu urządzenia należy go dotykać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, opisanych w instrukcjiobsługi oraz instrukcji rozpakowywania (podstawa z przodu oraz dół urządzenia, z tyłu).

• Zwracać uwagę, by ręce nie dostały się między urządzenie i powierzchnię roboczą.

Urządzenie nie jest ustawione bezpiecznie wszystkimi 4 nóżkami na odpowiednim stole laboratoryjnym.

• Stawiać urządzenie wyłącznie na stabilnym, wolnym od drgań stole laboratoryjnym z poziomym, równym blatem.

Podłoże powinno być w jak najmniejszym stopniu narażone na drgania.

• Zawsze upewnić się, że wszystkie 4 nóżki są ustawione dokładnie na stole laboratoryjnym.

• Jeśli urządzenie zostało przestawione przez inne osoby (na przykład celem serwisowania), należy zawsze upewnić się,że przywrócono prawidłowe ustawienie.

Uchwyt noża/ostrza wypada z urządzenia.

• Jeśli uchwyt noża/ostrza nie jest zamocowany, na przykład w czasie instalacji lub czyszczenia, należy zwrócić szczególną uwagę,by nie wypadł.

• Jeśli to tylko możliwe, należy zamocować uchwyt noża/ostrza, by uniknąć wypadania.

Bezpieczeństwo

2

Taca na odpadki z cięcia spada po odłączeniu.

Uszkodzenie ciała.

• Należy pracować szczególnie ostrożnie, odłączając tacę na odpadki z cięcia i umieścić ją w bezpiecznym miejscu.

Olej rozlał się i nie został wytarty od razu.

Poważne uszkodzenie ciała, na przykład w efekcie poślizgnięcia się i kontaktu niebezpiecznymi elementami, takimi jak nóż/ostrze urządzenia.

• Zawsze upewnić się, że powierzchnia nie jest zanieczyszczona olejem.

• Jeśli olej się rozlał, należy go natychmiast dokładnie wytrzeć.

Odpadki parafinowe upadły na podłogę i nie zostały sprzątnięte.

Poważne uszkodzenie ciała, na przykład przez poślizgnięcie się i przewrócenie na nóż/ostrze.

• Zawsze czyścić odpadki parafiny zanim się rozpuszczą, staną się śliskie i zaczną stanowić niebezpieczeństwo.

• Nosić odpowiednie buty.

Ostrożnie

Akcesoria/elementy poluzowały się/zostały uszkodzone w czasie transportu.

Uszkodzenie mienia lub opóźnione postawienie diagnozy.

• Opakowanie posiada dwa oznaczenia, wskaźnik wstrząsów ShockDot i wskaźnik pochylenia, które wskazują na nieprawidłowytransport. Po dostarczeniu urządzenia należy je najpierw sprawdzić. Jeśli jeden ze wskaźników został aktywowany, opakowanienie było przenoszone w odpowiedni sposób. Prosimy o zapisanie tego faktu na dokumentach przewozowych i sprawdzenie, czyprzesyłka nie jest uszkodzona.

2. 3 Obsługa urządzeniaZagrożenie

Niebezpieczeństwo wybuchu.

Zgon lub poważne uszkodzenie ciała i/lub uszkodzenie mienia.

• Nie wolno obsługiwać urządzenia w pomieszczeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

Personel o niewłaściwych kwalifikacjach pracuje z urządzeniem.

W efekcie nieprawidłowej obsługi urządzenia przez użytkownika może dojść do poważnego uszkodzenia ciała i/lub preparatu w czasie, gdy preparat zbliża się do noża/ostrza, na przykład z powodu opadnięcia głowicy preparatu na uchwyt noża przy niezablokowanym kole zamachowym.

• Upewnić się, że urządzenie zawsze obsługiwane jest przez odpowiednio przeszkolony personel laboratoryjny.

• Należy upewnić się, że wszyscy pracownicy wyznaczeni do obsługi urządzenia przeczytali dokładnie niniejszą instrukcję obsługiurządzenia i poznali wszystkie jego funkcje techniczne przed przystąpieniem do obsługi.

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zawsze upewnić się, że wszystkie elementy ochronne i akcesoria zabezpieczające są namiejscu i pełnią swoją rolę.

Środki ochrony osobistej nie są stosowane.

• W czasie pracy z mikrotomami należy zawsze stosować środki ochrony osobistej. Konieczne jest zakładanie odpowiedniegoobuwia, rękawic, maski i okularów ochronnych.

Nożami lub ostrzami należy posługiwać się i/lub utylizować je w odpowiedni sposób.

Poważne uszkodzenie ciała na skutek kontaktu z bardzo ostrym nożem/ostrzem.

• Pracować szczególnie dokładnie i ostrożnie przy posługiwaniu się nożem/ostrzem.

• W czasie posługiwania się nożem/ostrzem, należy zawsze zakładać dedykowane ubranie ochronne (w tym rękawice odporne narozcięcia).

• Odkładać noże i ostrza zawsze w bezpieczne miejsce (na przykład do dedykowanego pudełka na nóż), w odpowiedni sposób, tak,aby nie mogło dojść do uszkodzenia ciała.

• Nie wolno stawiać noża krawędzią tnącą do góry i próbować łapać spadającego noża!

• Zawsze mocować bloczek z preparatem PRZED zamontowaniem noża/ostrza.

Nóż/ostrze nie było wyjmowane, kiedy uchwyt noża/ostrze było wyjmowane z mikrotomu.

• Przed zdemontowaniem uchwytu noża/ostrza z mikrotomu należy zawsze zakładać rękawice odporne na przecięcie.

Nóż/ostrze przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Użytkownik chwyta za nóż/ostrze na skutek niewłaściwej procedury roboczej.

Poważne uszkodzenie ciała przy zakładaniu preparatu, po wcześniejszym zainstalowaniu noża/ostrza.

• Przed założeniem preparatu na mikrotom upewnić się, że ostrze tnące zostało przykryte za pomocą ochraniacza, a mechanizmblokowania koła ręcznego został włączony. Należy zawsze zakładać bloczek preparatu przed założeniem i zamocowaniemnoża/ostrza.

Operator instaluje dwa noże/ostrza w uchwycie noża/ostrza.

Poważne uszkodzenie ciała na skutek kontaktu z bardzo ostrymi nożami i/lub ostrzami.

• Nie instalować dwóch noży/ostrzy w uchwycie noża/ostrza. Zainstalować nóż/ostrze pośrodku uchwytu noża/ostrza.

Nóż/ostrze zostały założone przed zamontowaniem uchwytu noża/ostrza i podstawy uchwytu noża/ostrza w urządzeniu.

• Przed założeniem noża/ostrza zarówno uchwyt noża/ostrza, jak i podstawa uchwytu noża/ostrza muszą być zamontowanew urządzeniu.

Nóż/ostrze nie są zasłonięte odpowiednią osłoną w czasie, gdy preparat nie jest cięty.

Poważne uszkodzenie ciała.

• Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności dotyczących ostrza/noża lub preparatu, przed wymianą bloczka preparatui w czasie przerw w pracy, należy zablokować koło zamachowe i przykryć krawędź noża osłoną.

Nóż/ostrze przechowywane w niewłaściwy sposób.

Poważne uszkodzenie ciała, na przykład na skutek nieoczekiwanego wypadnięcia.

• Zawsze przechowywać nóż/ostrze w odpowiednim miejscu, na przykład w dedykowanym pudełku.

• Nie wolno stawiać noża krawędzią tnącą do góry i próbować łapać spadającego noża.

Zakładanie i zdejmowanie preparatu z mikrotomu bez odpowiedniego ubrania i w odpowiedni sposób.

Użytkownik może się zaciąć, co może prowadzić do poważnych konsekwencji.

• Należy zawsze stosować rękawice bezpieczeństwa odporne na rozcięcie przy posługiwaniu się preparatem na mikrotomie.

• Przed dotknięciem zacisku preparatów lub wymianą preparatu należy zablokować koło zamachowe i założyć osłonę na krawędźtnącą noża.

Preparat jest ustawiany w fazie cofania.

Uszkodzenie preparatu na skutek przestawiania preparatu w fazie cofania.

• Bloczki preparatów NIE mogą być ustawiane w czasie fazy cofania. Jeśli bloczek zostanie zorientowany w czasie cofania, przednastępnym cięciem bloczek przesunie się o wartość cofnięcia PLUS wybraną grubość cięcia. Może to spowodować uszkodzeniepreparatu i noża/ostrza.

Praca z urządzeniem i kruchym preparatem bez odpowiedniego ubrania ochronnego.

Poważne uszkodzenie ciała przez odpryski, w czasie cięcia kruchych preparatów.

• Przy cięciu kruchych preparatów należy zawsze nosić ubranie ochronne (w tym okulary ochronne) i pracować ostrożnie.

Nieprawidłowa korekta zrównoważenia sił.

Poważne uszkodzenie użytkownika i/lub preparatu na skutek kontaktu z nożem.

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zawsze upewnić się, że przeprowadzono korektę zrównoważenia.

• Jeśli korekta zrównoważenia nie została przeprowadzona, nie pracować z urządzeniem, a przeprowadzić zrównoważenie.

Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale "Korekta sił zrównoważenia".

• Korekty zrównoważenia należy dokonać od razu, szczególnie po wymianie akcesoriów na głowicy preparatu.

Nieodpowiednie warunki cięcia.

Uszkodzenie preparatu lub złe wyniki cięcia, na przykład różna grubość skrawków, ściśnięcie skrawków lub uszkodzenie.

• Nie kontynuować cięcia, jeśli wyniki cięcia nie są odpowiednie.

• Upewnić się, że warunki cięcia są prawidłowe. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale dotyczącym usuwania usterek.

• W przypadku braku wystarczającej wiedzy dotyczącej usuwania problemów z cięciem preparatów, należy skonsultować sięz osobami posiadającymi taką wiedzę, na przykład specjalistami firmy Leica Biosystems.

Nieprawidłowo wybrany kierunek obrotu koła przesuwu zgrubnego.

Uszkodzenie preparatu.

• Zawsze wybierać odpowiedni kierunek obrotu koła przesuwu zgrubnego, sprawdzając ustawienie kierunku obrotu koła przesuwuzgrubnego z tyłu urządzenia.

Obracać koło zamachowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Uszkodzenie ciała/preparatu.

• Nie obracać koła zamachowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – może to doprowadzić do uszkodzeniamechanizmu zablokowania koła.

Koło zamachowe jest odblokowane, a głowica preparatu opada na uchwyt noża/ostrza.

• Poza okresami cięcia preparatów należy zawsze blokować koło obrotowe.

Prędkość obrotu koła zamachowego nie odpowiada twardości preparatu.

Uszkodzenie urządzenia i możliwość zniszczenia preparatu.

• Prędkość obrotu koła zamachowego powinna być dostosowana do twardości preparatu. W przypadku twardszych preparatów,szybkość cięcia powinna być mniejsza.

Dźwignia hamulca koła zamachowego nie jest prawidłowo wykorzystywana. Nie można zablokować koła zamachowego.

Poważne uszkodzenie urządzenia/ciała lub preparatu.

• Dźwignia hamulca koła zamachowego musi znajdować się dokładnie w pozycji zablokowanej. Jeśli dźwignia zostanieprzesunięta poza ten punkt, może zdarzyć się, że koło zamachowe nie będzie blokowane.

Włożenie palców między preparat i nóż/ostrze po zwolnieniu koła zamachowego, przy szybkim przycinaniu ręcznym.

Kiedy koło zamachowe nie jest zablokowane, a znajdzie się w ruchu, użytkownik może doznać urazu.

• Podczas szybkiego, ręcznego przycinania i cięcia nie wkładać palców pomiędzy preparat a nóż/ostrze.

Po przesunięciu bocznym uchwytu noża/ostrza, preparat nie jest cofany i przycinany.

• Cofnąć głowicę preparatu i przyciąć bloczek preparatu po bocznym przesunięciu uchwytu noża/ostrza.

Jednoczesne obracanie koła zamachowego i koła przesuwu zgrubnego.

• Nie obracać koła przesuwu zgrubnego w czasie obracania koła zamachowego.

Wpust przesuwny zagubił się w czasie montowania koła zamachowego.

Urządzenia nie można używać, może to doprowadzić do opóźnionego postawienia diagnozy.

• Przed montażem koła zamachowego sprawdzić, czy wpust przesuwny znajduje się w wale koła zamachowego.

Uwaga

Akcesoria i komponenty są narażone na korozję spowodowaną użyciem z urządzeniem lub akcesoriami korozyjnego/silniekwasowego/zasadowego odczynnika bądź rozpuszczalnika, takiego jak odwapniony roztwór zawierający kwas, wodorotlenekamonu, który zawiera zasadę itp.

Akcesoria mogą działać nieprawidłowo.

• Unikać kapania korozyjnego/silnie kwasowego/zasadowego odczynnika lub rozpuszczalnika na powierzchnię urządzenia bądźakcesoria.

• W przypadku skapnięcia takiego odczynnika lub rozpuszczalnika na powierzchnię urządzenia bądź akcesoria, należy jaknajszybciej wytrzeć pozostałości i odpowiednio wysuszyć akcesoria.

• W przypadku częstego używania takiego odczynnika lub rozpuszczalnika należy przeprowadzać dokładne codzienne czyszczenieuchwytu noża, uniwersalnego zacisku na kasetę (UCC) i innych akcesoriów w razie potrzeby.

2. 4 Czyszczenie i konserwacja

Płyny przeciekają do wnętrza urządzenia.

Poważne uszkodzenie urządzenia/ciała.

• Uważać, aby żadna ciecz nie dostała się do wnętrza urządzenia w czasie obsługi i konserwacji.

Wycieranie noża w złym kierunku w czasie czyszczenia.

• Czyszcząc nóż, należy pamiętać o tym, by zawsze wycierać go w kierunku od grzbietu do krawędzi tnącej.

W czasie czyszczenia uchwytu noża/ostrza, wyjąć elementy z cieplarki (65 °C).

Niebezpieczeństwo poparzenia.

• Przed wyjęciem elementów z cieplarki (65 °C) należy założyć rękawice ochronne.

Użycie nieodpowiednich rozpuszczalników i płynów czyszczących lub ostrych/twardych narzędzi, do czyszczenia urządzenia lubakcesoriów.

Potencjalne uszkodzenie urządzenia lub opóźnione postawienie diagnozy.

• Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalników zawierających aceton lub ksylen.

• W czasie pracy z detergentami należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych przez producenta produktu,jak również regulaminu pracowni.

• Nigdy nie stosować ostrych ani twardych narzędzi do szorowania powierzchni urządzenia.

• Nigdy nie namaczać akcesoriów w żadnym rozpuszczalniku ani wodzie.

• Czyścić stalowe noże za pomocą roztworów alkoholowych lub acetonu.

• Do czyszczenia i usuwania parafiny nie stosować ksylenu ani płynów czyszczących zawierających alkohol (np. płynu do myciaszyb).

W czasie czyszczenia pomieszano części uchwytów na ostrza.

Zła jakość cięcia.

• Nie mieszać części uchwytów na ostrza w czasie czyszczenia.

2. 3 Zintegrowane elementy ochronne

2. 3. 1 Blokowanie koła zamachowego

Rys. 1

31

2

4

5

Istnieją dwa sposoby blokowania koła zamachowego (→ "Rys. 1-1"):

• Przy pomocy dźwigni (→ "Rys. 1-3") znajdującej się po prawej stronie podstawy mikrotomu koło zamachowe może byćzablokowane w dowolnej pozycji.

1. Aby zablokować, obrócić dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji (→ "Rys. 1-4").

2. Aby odblokować hamulec koła zamachowego, należy obrócić dźwignię (→ "Rys. 1-3") do pozycji początkowej(→ "Rys. 1-5").

• Za pomocą mechanizmu blokującego (→ "Rys. 1-2") znajdującego się w górnej części koła, można zablokować koło w pozycji nagodzinie 12.

1. Aby zablokować koło, należy nacisnąć mechanizm blokujący (→ "Rys. 1-2") na zewnątrz i powoli obracać koło zamachowew kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy ono w pozycji na godzinie 12.

2. Aby odblokować koło, obrócić mechanizm blokujący (→ "Rys. 1-2") do środka.

Stosując oba systemy hamulców jednocześnie, należy zawsze najpierw przesunąć dźwignię (→ "Rys. 1-3") w pozycję(→ "Rys. 1-5"). W innym przypadku może nie być możliwe zwolnienie mechanizmu blokującego (→ "Rys. 1-2").

2. 2 Osłona noża na uchwycie noża/ostrza

Każdy uchwyt noża jest wyposażony w ściśle dopasowaną osłonę (→ "Rys. 2-1") (→ "Rys. 3-1").

Dzięki niej możliwe jest całkowite zasłonięcie krawędzi tnącej w każdej pozycji noża lub ostrza.

Rys. 2

2 1

Uchwyt noża N

Osłonę (→ "Rys. 2-1") uchwytu noża N można łatwo ustawić zapomocą dwóch uchwytów (→ "Rys. 2-2"). Aby przykryć ostrzenoża, należy przesunąć obie części osłony do środka.

Rys. 3

13

Uchwyt ostrza E typu 2 w 1, do ostrzy wysoko- i niskoprofilowych

Osłona na uchwycie E typu 2 w 1 składa się z czerwonej składanejrączki (→ "Rys. 3-1"). Aby przykryć ostrze noża, należy złożyćrączkę do góry, jak pokazano na (→ "Rys. 3").

Dźwignie zaciskowe na uchwycie ostrza E typu 2 w 1 nie są między sobą wymienne. Dwie dźwignie zaciskowe (→ "Rys. 3-2")(→ "Rys. 3-3") muszą pozostawać przez cały czas w przedstawionej pozycji, ponieważ w innym przypadku mogą pojawić sięproblemy z uchwytem ostrza E typu 2 w 1. Dźwignia zaciskowa dla ostrza (→ "Rys. 3-2") znajduje się po prawej stronie, dźwigniazaciskowa przesuwu bocznego (→ "Rys. 3-3") po lewej stronie.

Elementy urządzenia i specyfikacje

3

3. Elementy urządzenia i specyfikacje

3. 1 Opis ogólny – elementy urządzenia

Rys. 4

95

13

11

72

10

6

144

12

8

1 Taca górna 8 Dźwignia hamulca koła zamachowego

2 Głowica preparatu z ustawianiem orientacji i UCC 9 Dźwignia zaciskająca podstawy uchwytu noża/ostrza

3 Antystatyczna taca na odpadki 10 Koło przesuwu zgrubnego

4 Okno wyświetlania grubości cięcia 11 Dźwignia przycinania

5 Mechanizm blokowania koła zamachowego 12 Podstawa mikrotomu

6 Koło zamachowe 13 Uchwyt ostrza E typu 2 w 1

7 Pokrętło do zmiany grubości skrawków 14 Podstawa uchwytu ostrza

Elementy urządzenia i specyfikacje 3

Widok z tyłu

Rys. 5

1 Magnes 3 Przełącznik cofania

2 Zmiana kierunku przesuwu zgrubnego

3. 2 Specyfikacje urządzenia

Urządzenie podstawowe z 2-stopniowym mechanicznym przycinaniem, cichym cofaniem z przełącznikiem ON/OFF, ergonomicznieumiejscowionym z boku kołem przesuwu zgrubnego z kierunkami obrotów wybieranymi przez użytkownika, bez orientacji preparatui dodatkowych akcesoriów.

• Ręczny mechaniczny mikrotom rotacyjny z samoobsługowym, bezluzowym mikrometrycznym systemem przesuwu.

• Mechanizm przesuwu poziomego i skoku pionowego z łożyskami krzyżowo-rolkowymi.

• Gładko obracające się koło zamachowe umożliwia dwa tryby cięcia: tryb kołysania i tryb konwencjonalny ręczny z pełnym obrotemkoła.

• Dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego.

• Specjalny system równoważenia siły regulowany przez użytkownika, z kompensacją za pomocą sprężyny, ma dwie zalety:

1. Elastyczność dopasowania siły sprężyny do różnych ciężarów preparatu/zacisków, z eliminacją ryzyko opadnięcia głowicypreparatu na nóż.

2. Nie ma potrzeby umieszczania ciężkiej przeciwwagi na kole.

Ogólne informacje

Pojazd został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o jeździe po drogach,jednak zewzględu na duży prześwit dopuszczalne jest okazjonalne jeżdżenie w terenie.Pojazd niejest przystosowany do jazdy w trudnym terenie ani do brania udziału w rajdachterenowych.

Jazda poza drogą wymaga innych umiejętności. Należy pamiętać, że pojazdzachowuje sięinaczej, niż w przypadku jazdy po asfalcie. Należy zwrócić szczególną uwagę naśrodkiostrożności i wskazówki zamieszczone w niniejszym rozdziale oraz dobrze poznaćpojazdprzed zjechaniem w teren.

Istotne środki bezpieczeństwa

Aby uniknąć ryzyka utraty kontroli i wywrotki, należy przestrzegaćnastępujących zaleceń iwskazówek:

 • Prawidłowo rozmieścić bagaż i nie przekraczać dopuszczalnej masy iobjętości bagażu.
 • Zawsze mieć pewność, że kierowca i wszyscy pasażerowie mają zapięte pasybezpieczeństwa.
 • Jechać z małą prędkością i dostosować prędkość do panujących warunków.
 • Kierowca musi stale monitorować warunki jazdy i jechać z zachowaniemnależytejostrożności.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprawidłowe korzystanie z pojazdu na drodzei w terenie może być przyczyną wypadku lubwywrócenia pojazdu, co może doprowadzić dopoważnych obrażeń lub śmierci.

 • Przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówekzamieszczonych w niniejszej instrukcji.
 • Jechać z małą prędkością i dostosowaćprędkość do panujących warunków.
 • Nieprawidłowe korzystanie z samochodu może byćprzyczyną wypadku lub wywrotki.


  Unikanie niebezpieczeństw

 • Sprawdzić pojazd przed jazdą w terenie i upewnić się, że wykonany zostałokresowyprzegląd techniczny. Zwrócić szczególną uwagę na stan opon i sprawdzić ichciśnienie.
 • Mieć na uwadze ograniczenia, które niesie trasa (zbyt strome podjazdy,zbyt dużenierówności), ograniczenia własnej osoby (technika jazdy i komfort) orazograniczeniakonstrukcyjne pojazdu (przyczepność, stabilność i moc). Brak świadomościpowyższychograniczeń może powodować zagrożenie dla kierowcy i pasażerów.
 • Przyspieszenia i hamowanie należy wykonywać w sposób możliwie płynny.Próbazbyt gwałtownego przyspieszenia lub hamowania może być przyczyną utratyprzyczepności, która może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem.
 • Unikanie przeszkód na drodze ogranicza ryzyko wywrotki oraz uszkodzeniazawieszenia lub innych elementów pojazdu.
 • Jazda po pochyłym podłożu zwiększa ryzyko wywrotki, w szczególnościpodczasjazdy trawersem po podłożu o zbyt dużym nachyleniu. W większości przypadkówzjeżdżanie i podjeżdżanie pod wzniesienia bez skręcania jest najszybsze.Jeżeli niemożna dokładnie ocenić warunków lub niebezpieczeństw znajdujących się przedpojazdem, należy z niego wysiąść i ocenić, czy przejazd nierówności jestmożliwy. Wprzypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości bezpiecznegopokonania danego odcinka trasy nie należy podejmować prób przejazdu. Wtakiejsytuacji należy znaleźć alternatywną drogę przejazdu. W przypadkuugrzęźnięciapodczas podjazdu pod górę nie próbować zawrócić. Należy powoli wycofaćpojazd,poruszając się dokładnie po tych samych śladach, którymi pojazd podjeżdżał.
 • Przejazd przez wodę - Unikać przejeżdżania przez głęboką wodę. Wprzypadku koniecznościpokonania wody (np. małego potoku lub dużej kałuży) należy dokładnie ocenićjej głębokośćprzed próbą przejazdu. Należy sprawdzić, czy jest płytka, czy nurt nie jestmocny i czy dno jesttwarde. W przypadku wątpliwości dotyczących głębokości lub typu dnabezwzględnie należyzawrócić i spróbować znaleźć alternatywną trasę przejazdu. Przejazd przezgłęboką wodęmoże spowodować uszkodzenie pojazdu. Woda może się przedostać do wnętrzaskrzynibiegów i mechanizmu różnicowego, powodując rozrzedzenie olejów i uszkodzenietychpodzespołów. Może również wypłukać smar z łożysk kół.
 • W przypadku ugrzęźnięcia ostrożnie jechać w stronę, która wydaje się byćnajbezpieczniejszą. Nie dopuszczać do poślizgu kół, ponieważ powoduje togłębszezakopywanie się pojazdu i może spowodować uszkodzenie skrzyni biegów. Jeżelipojazd nie może wyjechać o słanych siłach, należy go wyciągnąć drugimsamochodem.

  Do mocowania lin holowniczych służą zaczepy w przedniej i w tylnej częścipojazdu.

  • Bezpieczna jazda z przyczepą

   O czym należy wiedzieć przed jazdą z przyczepąPrzyczepę należy odpowiednio serwisować i utrzymywać w dobrym stanie.Masa i obcią...

   Utylizacja Urządzenie Po zakończeniu eksploatacji pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać urządzenia razem z normalnymi odpadami domowymi. Proszę zasięgnąć informacji na temat możliwości przyjaznej środowisku i zgodnej z przepisami utylizacji produktu. Opakowanie Aby uniknąć uszkodzenia podczas transportu, urządzenie dostarczone jest w opakowaniu. Opakowania zostały wyprodukowane z materiałów, które mogą zostać zutylizowane w sposób przyjazny dla środowiska i mogą zostać poddane odpowiedniemu recyklingowi. Transport Gdy chcą Państwo przetransportować urządzenie, proszę przestrzegać następujących zaleceń: • Po transporcie proszę poczekać z ponownym uruchomieniem, dopóki urządzenie nie osiągnie temperatury otoczenia. • W przypadku dużych wahań temperatury lub poziomu wilgotności wewnątrz urządzenia może dojść do kondensacji wilgoci, która może spowodować zwarcie. • Dla ochrony urządzenia przed zabrudzeniem, wstrząsami i zarysowaniem proszę używać futerału ochronnego. • Przed podróżą proszę zasięgnąć informacji <strong>dotyczące</strong>j warunków zasilania i komunikacji w miejscu przeznaczenia. Przed rozpoczęciem podróży w razie potrzeby proszę zaopatrzyć się w odpowiedni adapter do zasilanie ew. komunikacji. • Do wysyłki urządzenia proszę użyć oryginalnego kartonu i zasięgnąć porady przedsiębiorstwa transportowego. • Gdy przechodzą Państwo przez kontrolę bagażu podręcznego na lotnisku, zalecana jest przeprowadzenie kontroli urządzenia i wszystkich magnetycznych nośników danych (dyski zewnętrzne) aparatem rentgenowskim (urządzenie, na którym stawiają Państwo torby). Proszę unikać wykrywacza magnetycznego (konstrukcja, przez którą Państwo przechodzą) lub pręta magnetycznego (urządzenie ręczne <strong>obsługi</strong>wane przez ochronę), ponieważ mogą one zniszczyć Państwa dane. 6 Polski

   Zakres dostawy Proszę sprawdzić, czy zestaw jest kompletny, a w przypadku wykryciu braku jakiegokolwiek elementu, proszę nas o tym powiadomić w ciągu 14 dni od daty zakupu. Nabyty przez Państwa zestaw zawiera: • System nawigacji • Kabel zasilania do zapalniczki samochodowej • Uchwyt do montażu w samochodzie • Płyty CD/DVD do nawigacji • CD z programami pomocniczymi • Instrukcja <strong>obsługi</strong> i karta gwarancyjna Opcjonalnie • Zasilacz sieciowy • Kartę pamięci MMC/SD • Kabel USB • Zewnętrzną antenę GPS • Zewnętrzny odbiornik TMC • Uchwyt do montażu na rowerze • Futerał do przechowywania urządzenia Bezpieczeństwo i konserwacja 7

   • Page 1 and 2: Wskazówki dotyczące tej instrukcj
   • Page 3 and 4: Resetowanie systemu nawigacji.....
   • Page 5 and 6: Bezpieczeństwo i konserwacja Wskaz
   • Page 7 and 8: Kompatybilność elektromagnetyczna
   • Page 9: Informacje dotyczące zgodności z
   • Page 13 and 14: Widok z tyłu Nr Komponent Opis P
   • Page 15 and 16: Widok z góry Nr Komponent Opis Pr
   • Page 17 and 18: Widok z boku - prawa strona Nr Komp
   • Page 19 and 20: II. Zasilanie Zasilacz samochodowy
   • Page 21 and 22: III. Włączanie urządzenia Prosz
   • Page 23 and 24: Obsługa Włączanie i wyłączanie
   • Page 25 and 26: Dostęp do kart pamięci • Urząd
   • Page 27 and 28: Nawigacja Wskazówki dotyczące bez
   • Page 29 and 30: I. Montaż uchwytu samochodowego Uw
   • Page 31 and 32: III. Zamocowanie systemu nawigacji
   • Page 33 and 34: V. Uruchomienie oprogramowania do n
   • Page 35 and 36: Najważniejsze przyciski aplikacji
   • Page 37 and 38: 5.
   • Page 39 and 40: Informacje o systemach monitorując
   • Page 41 and 42: Odtwarzacz MP3 (opcjonal) W zależn
   • Page 43 and 44: Wybrane tytuły zostaną oznaczone
   • Page 45 and 46: Wyświetlanie na całym ekranie Ilu
   • Page 47 and 48: Odtwarzacz multimedialny (opcjonal)
   • Page 49 and 50: Travelguide (opcjonal) W zależnoś
   • Page 51 and 52: Opis przycisków Przycisk Opis Aktu
   • Page 53 and 54: Wybór tonu budzika 1. Aby wybrać
   • Page 55 and 56: Rys.
   • Page 57 and 58: Obsługa klienta Pierwsza pomoc prz
   • Page 59 and 60: Załącznik Funkcja specjalna Clean
   • Page 61 and 62:

    Synchronizacja z komputerem I. Pros

   • Page 63 and 64:

    III. Praca z programem Microsoft ®

   • Page 65 and 66:

    TMC (Kanał wiadomości drogowych)

   • Page 67 and 68:

    Dodatkowe mapy System nawigacji jes

   • Page 69 and 70:

    Kopiowanie plików instalacyjnych i

   • Page 71 and 72:

    Dane techniczne Parametr Dane Zasil

   • Page 73 and 74:

    Warunki gwarancji Paragon sklepowy

   • Page 75 and 76:

    Indeks A AlarmClock (Funkcja budzik

   Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Cgef3032mwb

   Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Cgef3032mwb

   Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

   Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire Cgef3032mwb